ข่าวสารกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ได้รับรางวัลชมเชย การคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020)


          ❤️⚡สืบเนื่องจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เดินหน้าต่อยอดยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทย ด้วยการจัดงาน Museum Thailand Awards 2020 เพื่อประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจอีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการสร้างความตื่นตัวให้กับวงการพิพิธภัณฑ์ของไทย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการ และมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเพื่อเข้ารับรางวัล 💞 อ้างอิงจากหลักการของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums :ICOM)

          ในปี 2563 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ได้เข้าร่วมคัดเลือกภายใต้หัวข้อพิพิธภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ภายใต้หัวข้อดังกล่าว จากการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมคัดเลือกมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศไทย รางวัลนี้ถือเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแก่พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย เสริมสร้างความมุ่งมั่น ช่วยยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการให้เจริญงอกงามอย่างยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญที่เป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนพัฒนาเศรษกิจไทย จากรากสู่โลกต่อไปได้ในอนาคต 😘

#MuseumThailandAwards2020 #ศูนย์การเรียนรู้กฟผลำตะคอง #ศูนย์การเรียนรู้กฟผ #เที่ยวไทย #สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ #พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น

© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล