เกี่ยวกับเรา

Image

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง (EGAT Learning Center , Lam Takong)

          ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง เป็นโครงการที่ กฟผ. มุ่งทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงนำนวัตกรรมที่ทันสมัยด้วยระบบ Wind Hydrogen Hybrid ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปของก๊าซไฮโดรเจนมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับอาคารศูนย์การเรียนรู้ โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำเอานวัตกรรมดังกล่าวมาใช้เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

          ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในเรื่อง “สมดุลพลังงาน” อันเป็นภารกิจที่ท้าทายของ กฟผ. ในการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวแสนม่วนซื่นของพื้นที่ลำตะคอง ซึ่งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ มั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  โดยความร่วมมือกันระหว่าง กฟผ. และชุมชน เพื่อสร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวลำตะคองอย่างยั่งยืน

Image
© 2021 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล