ข่าวสารกิจกรรม

โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยรู้รักษ์พลังงาน ปี 2


           ⚡️ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า จัด “โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยรู้รักษ์พลังงาน ปี 2” เพื่อเป็นการสร้างสื่อบุคคลและขยายเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 อ่างเก็บน้ำตอนบนเขายายเที่ยง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

            เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปิดงาน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 เพื่อทำหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยให้บริการข้อมูลแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ สร้างความประทับใจ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของ กฟผ. และเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วย โดยมีคณะครูและนักเรียนจาก 4 โรงเรียน โดยรอบศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง และโรงเรียนบ้านซับตะเคียน ผ่านการอบรมรวมจำนวน 48 คนและจะทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์น้อยพลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ในปี 2564 ต่อไป
© 2019 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: น.ส.ชุติวรรณ ประเสริฐ วิทยากร ระดับ 6
Email : chutiwan.p@egat.co.th โทร. 02-436-1867
ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 6
Email : kanungnit.sa@egat.co.th โทร. 02-436-1974